Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen
REKISTERISELOSTE asiakastietojärjestelmästä. Laadittu 11.1.2016.

Jos haluatte tarkistaa järjestelmään tallennettuja tietojanne, lähettäkää tarkastuspyynnöt kirjallisina ja allekirjoitettuina allamainitulle rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Vihiluodon Kala Oy
Y-tunnus 1438010-4

Postiosoite, Postinumero, Puhelin:
Rytiniementie 4, 91910 Tupos, (08) 5212 725

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Nimi Heidi Helanen
Nimike Markkinointipäällikkö

Puhelin
Suora 050 379 5585

3. Rekisterin nimi

Asiakastietojärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §: n mukaiset yleiset edellytykset.
Asiakassuhteen hoitaminen
– asiakassuhteen ylläpitämiseen tarvittava markkinointiviestintä.

Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely. Suoramarkkinointi asiakkaille.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakaskontakteissa kerääntyvät tiedot sekä asiakkaalta hänen suostumuksellaan saadut tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasjärjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Vihiluodon Kala Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

9. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

10. Rekisterin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä es. omakohtaisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

11. Tiedon oikaisu

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterin tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.